no image

Bezette Palestijnse Gebieden | 7 september 2012 | by Jan Jaap van Oosterzee

0

Het Israëlisch-Palestijns conflict in de verkiezingsprogramma’s

Image
Bijna alle politieke partijen besteden in hun verkiezingsprogramma expliciet aandacht aan Israël, de Palestijnse gebieden en het conflict in het Midden-Oosten. Voor UCP verzamelden wij de standpunten en vroegen kandidaat kamerleden een blogtekst te schrijven op de weblog  van UCP.

VVD
Het Israëlisch-Palestijnse conflict moet tot een einde komen door middel van evenwichtige en rechtstreekse onderhandelingen, gericht op een oplossing die ruimte biedt voor twee staten.

De blog van Han ten Broeke wordt binnen enkele dagen geplaatst op de site van UCP.

PvdA
Nederland stopt met de eenzijdige steun aan Israël in het Israëlisch-Palestijnse conflict. We gaan weer in de Europese pas lopen en gebruiken onze goede banden met zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit beter ter ondersteuning van het vredesproces.

 Zie hier de blog van Timmermans

PVV
Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten en verdient onze enthousiaste steun. Zeker nu het land wordt bedreigt door de knotsgekke Moellahs in Iran. Voor de Partij voor de Vrijheid is de Joodse staat altijd een baken van hoop, vooruitgang en Westerse beschaving. Op alle podia moet het goedkope Israël-bashen van de gecombineerde krachten van links en islam worden tegengegaan. Jordanië is Palestina. Het is aan Israël om te bepalen wat het doet met het hart van haar land, Judea en Samaria. De Nederlandse regering dient haar politiek-correcte verzet tegen het bouwen van meer steden en dorpen in Judea en Samaria te staken en juist steun te geven. Ook verplaatst Nederland zijn ambassade van Tel Aviv naar de hoofdstad Jeruzalem.

De PVV heeft geen blogtekst geleverd.

CDA
Een alomvattend vredesakkoord voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen zal pas echt vrede brengen in het Midden-Oosten. Dat is dan ook de inzet van Nederland. Een tweestatenoplossing, met als uitgangspunt de grenzen van 1967, staat voorop. Nederland zal zich – bilateraal en via het kwartet met onder andere de VN en EU – inzetten voor een bijdrage aan een vredesakkoord.

UCP wacht nog op een blogtekst van het CDA

SP
Israël heeft recht op erkende en veilige grenzen, de Palestijnse bevolking heeft ook recht op een eigen staat, eveneens met erkende en veilige grenzen. Wanneer de Palestijnse Autoriteit de Verenigde Naties om erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat vraagt, hoort Nederland dat verzoek te steunen. Nederland houdt vast aan uitvoering van eerdere resoluties van de Veiligheidsraad en van het internationaal recht. Daarnaast maakt Nederland zich sterk voor een internationale dialoog met alle vertegenwoordigers van de Palestijnen. Indien Israël doorgaat met het illegaal bouwen van woningen in bezet gebied moet Nederland in de EU aandringen op het opschorten van de associatieovereenkomst die Israël belastingvoordeel geeft bij export naar de landen van de EU

Zie hier de blog van Harry van Bommel

D66
D66 wil, in lijn met de Europese Unie, een eenduidige politiek voeren in zake het Israëlisch-Palestijns conflict, waarbij wordt toegewerkt naar een tweestatenoplossing. Daarbij streven wij naar een alomvattend akkoord voor het conflict. D66 streeft een veilig en vredig Israël na binnen de grenzen van 1967 en een levensvatbare Palestijnse staat. Nederland zal in VN- Kwartet- , in EU-verband én bilateraal actief werken aan de bevordering van vrede en stabiliteit

 Zie hier de blog van Wassila Hachchi

GroenLinks
Nederland zet zich in voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict conform het internationaal recht. De regering praat met alle partijen. Zij stelt schendingen van mensenrechten, zowel van Israëlische als van Palestijnse zijde, aan de kaak. Binnen de EU zoekt zij steun om het associatieverdrag met Israël op te schorten als Israël het internationaal recht en de mensenrechten blijft schenden.

We verwachten een blog van Arjan al Fassed maandag te plaatsen

ChristenUnie
Rechtvaardige vrede voor Israël en de Palestijnen
Israël als thuishaven. Israël, één van de weinige democratieën in het Midden-Oosten, vormt het nationaal tehuis voor Joden wereldwijd. Daar konden zij zich vestigen na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En nog komen Joden daar ‘thuis’. Op Bijbelse gronden weten christenen zich met het Joodse volk verbonden (zie bijvoorbeeld Romeinen 9 t/m 11). De ChristenUnie staat, gelet op historische en morele gronden, voor politieke steun aan dit land, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen. De Nederlandse ambassade wordt gevestigd in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël.
Rechtvaardige vrede, erkende grenzen. Een duurzame vredesregeling kan pas standhouden met veilige en erkende grenzen voor Israël en erkenning door Israël van de Palestijnse aspiraties om tot een eigen staat te komen. Die vrede komt alleen dan in zicht als Israël zich met oog voor de belangen van de Palestijnen opstelt in het nederzettingenbeleid en als de Palestijnen Israël als staat zonder voorwaarden vooraf accepteren en erkennen. Financiële hulp aan de Palestijnse Autoriteit wordt gestopt als deze erkenning de facto uitblijft, bijvoorbeeld omdat het verheerlijken van geweld en terrorisme gewoon doorgaat. Verbetering van de leefomstandigheden in Gaza is urgent, maar de opening van de grensovergangen is pas mogelijk na een definitief afzien van raketbeschietingen en andere agressieve acties richting Israël.
Menswaardig bestaan, menswaardige behandeling. Inwoners van de Palestijnse gebieden hebben recht op een menswaardig bestaan. Respect voor en het garanderen van mensenrechten (waaronder godsdienstvrijheid voor christelijke Palestijnen) en democratische waarden door de Palestijnse Autoriteit horen daar bij. Zoals ook Israël gehouden is de bewegingsvrijheid naar en van de Palestijnse gebieden en het economisch verkeer te bevorderen en de ruimte en vrijheden van minderheden zoals de christelijke Palestijnen en Messiasbelijdende joden te waarborgen.
Economische samenwerking tot wederzijds voordeel. Israël en de Palestijnen hebben beiden profijt bij samenwerken ten behoeve van economische vooruitgang, een duurzame water- en energievoorziening, hervorming van de veiligheidsdiensten en het bestrijden van corruptie en terrorisme. Om dit proces te ondersteunen is uitbouw van het Europese associatieakkoord met Israël van groot belang.

 Zie hier de blog van Joel Voordewind

SGP
Voor Israël
Israël blijft onder vuur liggen. Letterlijk. Nog steeds worden er vanuit Gaza regelmatig raketten op Israëlische burgers afgeschoten. Maar ook figuurlijk. De vijandschap tegenover Israël en het Joodse volk is breed verspreid en zit diep. De krachten die komen bovendrijven na de zgn. Arabische Lente bewijzen dat eens te meer. Nergens is die dreiging beter te voelen dan juist in Israël, dat omringd wordt door buren die er geen geheim van maken deze kleine, democratische staat het liefst te willen vernietigen (Iran!). De vele oorlogen die Israël moest voeren om te kunnen blijven bestaan, zeggen genoeg. Deze dreiging krijgt een extra gevaarlijke lading door de opmars van de islam. Radicale extremisten ontlenen aan de islam zelfs een alibi voor het plegen van niets en niemand ontziende gewelddaden. Niet alleen in Israël, maar ook in veel andere landen.
Concreet:
» Vrede tussen de Joden en de Palestijnen zal vooral van onderop tot stand moeten komen, onder andere via meer economische en humanitaire samenwerking. Druk van bovenaf om een tweestatenoplossing te forceren wijst de SGP af.
» Nederland moet in de EU en in andere (internationale) verbanden Israël helder en consequent steunen, desnoods alleen.
» Uitgangspunt van alle gesprekken is het recht van de Israëlische bevolking om in eigen land veilig te kunnen wonen en werken.
» De Nederlandse ambassade moet overgeplaatst worden naar Jeruzalem als erkenning van het feit dat Jeruzalem de ondeelbare hoofdstad is van Israël.
» Pogingen van Israël om terroristische organisaties als Hamas en Hezbollah aan te pakken moet Nederland ondersteunen.
» Als Iran blijft doorgaan met het ‘bouwen’ van een kernbom, moet militair ingrijpen niet worden uitgesloten.
» Er mag geen Nederlands hulpgeld gaan naar de Hamasregering. Humanitaire hulp is uitsluitend bestemd voor de Palestijnse bevolking.

Zie hier de blog van Van der Staaij

Tags: , ,About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
  • Een jaar vredeswerk in beeld
  • Abonneer / Subscribe

    Abonneer je op de PAX blogs en ontvang een bericht bij nieuwe posts.

    Enter your email address:

    Delivered by FeedBurner

  • Nieuws op paxvoorvrede.nl


PAX